شرکت در کنکوربرای دانشجویانی که در دانشگاه آزدشوش مشغول تحصیل هستندالزامی است،با وارد شدن به سایت سازمان سنجش و واردکردن شماره پرونده وکدرهگیری خودکه قبلا" ازطریق آموزش به دانشجویان اعلام شده میتوانید کارت ورود به جلسه را دریافت نماییددر ضمن تاریخ امتحان روز جمعه 30/4/91در دانشگاه آزادشوشتر برگزار میشود.باتشکر